Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Professional development

Zhanyl Zhontayeva

Director

+7 (7172) 70-60-71

zhanyl.zhontayeva@nu.edu.kz

 

Assiya Karpisheva

Manager

+7 (7172) 69-49-58

assiya.karpisheva@nu.edu.kz